Written by admin2

Icyemezo ku kirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza

Urega: Madame INGABIRE Victoire Umuhoza
Uregwa: Ibitangazamakuru Umusingi, Rwanda Paparazzi.com/net na Radio 1.
Icyo yaregeye: Gusaba ko hakosorwa inkuru yasohotse muri ibyo bitangazamakuru cyane cyane ikinyamakuru Umusingi muri nomero yacyo ya 91 yo kuwa 13-22/03/2014
Urwego rwaregewe : Urwego rw’abanyamakuru bigenzura (RMC)

I. Uko ikibazo giteye muri make
1. Ashingiye ku ingingo ya 21 y’itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda, ku itariki ya 12/01/2014, Madame INGABIRE Victoire Umuhoza yandikiye RMC ayimenyesha ko yasabye ibitangazamakuru Umusingi, Rwanda Paparazzi.com/net na Radio One ko bakosora inkuru byamwanditseho, imusebya we n’abandi bantu bo mumuryango we.
2. Ibijyanye n’iki kirego ni byo umuhagarariye Me Gatera Gashabana yasubiyemo mu muhango wo kumva (Hearing) asaba ko Urwego rw’abanyamakuru bigenzura rwategeka ibyo bitangazamakuru ko byatangaza Uburenganzira bwo gusubiza bw’uwo ahagarariye kandi urwo rwego rukamufasha kumenya (Idenfification) ya Rwanda Paparazzi.com/net, icyo baricyo, aho bakorera n’ababahagarariye mu rwego rw’amategeko.
3. Me Gatera Gashabana yakomeje avuga ko ibivugwa muri iyo nkuru y’ikinyamakuru Umusingi no yacyo ya 91 yo kuwa 13-22/03/2014 byasebeje uwo ahagarariye kandi ngo birimo n’ubugome bwinshi. Yavuze ko Ikinyamakuru Umusingi cyabonye amakuru avuga ko ibijyanye n’iyo nkuru ari umupango wakorewe Madame Ingabire Umuhoza Victoire ariko ngo kiranga gitangaza iyo nkuru kandi ntakuri kurimo. Ibyo bitangazamakuru rero ngo byatangaje amakuru atari ay’ukuri kandi bidashishoje bityo ngo izo nkuru z’ibinyoma zikaba zarasebeje Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse gisesereza ubuzima bwite b’wabantu bo mumuryango we. Avuga ko ngo gufata ifoto y’umuntu w’umudamu wafashe umwana ku munsi mpuzamahanaga w’abagore ukayihindura ikimenyetso cyo gufatirwa mu cyuho agiye kuroga uwo mwana yari afashe byababaje Madamu Ingabire ngo kandi biramusebya. Yakomeje ashimangira ngo nko kuvuga ko akomoka Gisagara atari ukuri ngo kubera ko uwo ahagarariye akomoka Ngororero. Ibi byose byo kubeshya n’aho akomoka bikaba byarakozwe mu rwego rwo kumusebya gusa kandi bigambiriwe.
4. Me Gatera yavuze ko ubundi mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda, icyo Ingabire yashinjwe kandi abeshyerwa ari ubwinjiracyaha mu bwicanyi ngo kandi ari ikinyoma. Ubundi bene ibyo byaha bifatiwe mu cyuho nkuko umunyamakuru abyandika bikurikirwanwa ako kanya ngo ku buryo iyo bijya kuba ari ukuri Madamu Ingabire Victoire Umuhoza aba yarahise akurikiranwa ako kanya. Ibi rero byababaje Madamu Ingabire ngo kandi abantu bose basomye iyo nkuru bahise batekereza ko ari umugome wica abana ngo kandi atari byo.
5. Me Gatera asoza asaba ko yabona droit de réponse maze uwo ahagarariye akemererwa kuyikora mu buryo bwakoreshejwe hatangazwa iyo nkuru.
6. Yashoje asaba ko abahagarariye abaregwa (Ibitangazamakuru) basobanura neza ububasha bahabwa n’ababatumye ngo kugira ngo ejo batazihakana ibyo byemezo biramutse bifashwe na RMC.
7. Ronald Kawera, uhagarariye Rwanda Paparazzi (Uregwa), nawe yahawe ijambo ngo yiregure maze avuga ko we yahawe ububasha n’umuyobozi wa Rwanda Paparazzi.com/net bwana David Frank ngo ariko atari we wanditse iyo nkuru ngo inatangazwa we yari hanze y’igihugu (mu mahanga). Abajijwe niba abona iriya nkuru isebeje nkuko urega ashimangira asubiza ko nawe abona ko isebeje. RMC yashatse kumenya nawe nk’umunyamakuru icyo yanenga iyo nkuru maze asubiza ko uwayanditse yatangaje inkuru atazi ukuri kwayo ngo bityo nawe abona binyuranye n’amahame agenga itangazamakuru mu Rwanda. Inteko yanamubajije aho iyo nkuru bayikomoye avuga ko source ari Umusingi nyuma azakwisubiraho avuga ko bayikuye kugitangaza makuru ( Website) imirasire.com, ariko ibi byose avuga ko byanditswe atari mu Rwanda.
8. Urwego rw’abanyamakuru bigenzura rwamubajije niba yumva kuvuga ko umuntu yavukanye ubugome, ngo agira imbabazi za Nyirarureshwa yumva bidasebeje maze asubiza ko nawe yumva ko bisebeje. Abajijwe icyo yumva yakora nyuma yokwemera amakosa, asubiza ko batanganza inkuru ivuguruza kandi ngo bagasaba imbabazi abanyarwanda (Abasomyi) maze bakandikira Madame Ingabire Victoire Umuhoza ibaruwa imusaba Imbabazi.
9. Ijambo ryahawe uhagarariye Radio One yariyahagariwe na bwana Mutabaruka Angelbert mu kuwiregura ku birego bya Madame Ingabire maze avuga ko igitamgazamakuru akorera batakosora inkuru basomye ngo kubera ko ataribo première source. Akomeza avuga ko iyo nkuru bayikuye mukinyamakuru Umusingi ngo kandi uwo munsi basomaga Revue de Presse banasomye uwayanditse bityo ngo bo bumva ntakosa bakoze mugutangaza iyo nkuru. Abajijwe niba nk’umunyamakuru atangaza inkuru yose ifite source nubwo yaba atari ukuri adashatse kumenya ukuri kwayo maze asubiza ko ngo apfa kuba yatangaje aho yayivanye ngo kandi n’amahire ko uwayanditse adahakana ko yayanditse koko ngo akaba yumva ntaho Radio1 yatatiriye amategeko agenga itangaza makuru mu Rwanda.

10. Ku bijyanye n’icyo Radio 1 yakora nyuma yo kumva RWANDA Paparazzi yemera ko yakoze amakosa nawe asubiza ko ngo icyo bakora ni icyo basubije Madamu Ingabire Victoire Umuhoza ngo igihe cyose Rwanda paparazzi.com/net yakosora iyo nkuru na Radio1 yiteguye kuyitangaza nkuko yabitangaje mbere ngo kugira ngo binyure mu nzira amategeko yemera.
I. Ibibazo byasuzumwe n’urwego rw’Abanayamakuru bigenzura

11. Ese ibivugwa na Me Gatera Gashabana uhagarariye Madame Ingabire Victoire Umuhoza birasebeje koko? Ese madame ingabire yakwemererwa uburenganzira bwo gusubiza nk’uko yayisabye mu kirego cye?
12. Ku bijyanye n’iki kirego, Urwego rw’abanyamakuru bigenzura rurasanga iyi nkuru isebeje koko kandi isesereza ubuzima bwite bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uru rwego rurasanga kwandika ko umuntu ari umurozi, kandi atari ukuri, kwandika ngo umuntu yavukanye ubugome, yafatanywe agapfunyika k’uburozi agiye kuroga umwana muto ngo ateshwa n’abacungagereza, kuvuga ko ngo na Nyirakuru yari azwiho uwo mwuga, ibi byose bisebeje kandi binyuranye n’uburenganzira bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza kandi byishe amategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda.

13. Urwego rw’abanyamakuru bigenzura ruvuga ko iyi nkuru yanditswe cyangwa yatangajwe n’abaregwa yarasebeje Madame Ingabire ko iyo ijya gutohozwa mbere cyangwa nyir’ubwite akayibazwaho, itari gutangazwa. Ibi bivuze ko kurenga kuri ibyo hagatangazwa inkuru nkiyi ivugwa byishe amategeko kandi bisebeje Madamu Ingabire Victoire Umuhoza, bityo akaba ari uburenganzira bw’uregwa bwo gusubiza.

II. Icyemezo cy’Urwego rw’Abanayamakuru bigenzura
14. Nyuma yo kwiherera no gusuzuma ibivugwa na buri ruhande rurebwa n’iki kibazo, Urwego rumaze kujya, impaka ku biteganywa n’ ingingo ya 2 agace kayo ka mbere k’itegeko n°02/2013 ryo kuwa 08/02/2013 rigenga itangazamakuru igira iti “gusebanya: uburyo bwo gukoresha amagambo, inyandiko, amashusho, ururimi rw’amarenga cyangwa amafoto bitari ukuri hagamijwe gutesha umuntu agaciro n’icyubahiro…”; akace kagasobanura icyo uburenganzira bwo gusubiza aricyo, agace ka 20 byose k’iyo ngingo, ingingo ya 21 y’iryo tegeko ryavuzwe haruguru;

15. Urwego rw’abanyamakuru bigenzura rushingiye ku ingingo ya 6, 9, 14 na 20 z’amahame ndanga myitwarire agenga abanyamakuru, abandi banyamwuga b’itangazamakuru n’umwuga w’itangazamakuru mu Rwanda; yemeje ibi bikurikira:
16. Yemejo ko inkuru yanditswe n’ibitanganzamakuru biregwa ndetse igasomwa na Radio 1 muri Revue de la Presse yayo yo isebeje kandi irengera ku ubuzima bwite bwa Madame Ingabire n’abagize umuryango we kandi ikaba inyuranye n’Ubwisanzure bw’itangazamakuru buteganywa mu Itegeko-Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo kuwa 04/06/2003 nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, n’amasezerano Mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono kandi akurikizwa mu Rwanda. Urwego rw’abanyamakuru bigenzura ruremeza ko ibyanditswe kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza muri nomero yavuzwe haruguru byahungabanyije uburenganzira bwe nk’ umuntu (atteinte à l’honneur, à la dignité et à la vie privée) akaba ari yo mpamvu yemerewe Uburenganzira bwo kuyisubiza nkuko yayisabye kandi n’amategeko abimwemerera.

 Ku bw’iyo mpamvu inteko itegetse ibi bikurikira:
17. Rwanda Paparazzi.com/net gutangaza inkuru ijyanye no gusubiza ( reply) ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza maze bagasaba n’imbabazi abasomyi ( Public), Ibitangazamakuru bikaba bitegetswe gutangaza inyandiko ijyanye n’uburenganzira bwo gusubiza ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza mu buryo ndetse no kuri page yanditsweho ya nkuru imusebya muri ya numero ya 91 yo kuwa 13-22/03/2014.
18. Bategetswe kandi kwandikira Madame Ingabire Victoire Umuhoza ibarwa imusaba imbabazi n’abandi basomyi ko bamubeshyeye kandi iyo baruwa nayo igatangazwa mu bitangazamakuru byavuzwe.
1. Inama na none itegetse Radio one kuzasoma iyo nyandiko (droit de réponse) ya Madame Ingabire Victoire Umuhoza kimwe n’iyo baruwa Rwanda Paparazzi.com/net izandika isaba Madamu Ingabire imbazi muri Revue de la presse izakurikira itangazwa ry’iyo reply izatakorwa na Rwanda Paparazzi.com/net.
2. Inama yashimangiye ko kuba Ikinyamakuru Umusingi kititabye bitakibuza gufatirwa ibyemezo kandi ko ibikubiye muri iki cyemezo cyo bikireba.
3. Urwego rwemeje ko ibi byemezo bizashyikirizwa abo bireba n’abakozi ba RMC kandi bigashyikirizwa ubishatse wese.
Ni uko byemeje kandi bisomwe n’inteko isuzuma imyitwarire mu Rwego rw’abanyamakuru bigenga (RMC) none kuwa 14/08/2014, abarebwa n’iki kibazo bahari bose.
Inteko igizwe na:
Président
Me Mucyo Donatien
Membre Membre
Bahati Prince Barore Cléophas

Umwanditsi
Me Valéry Musore Gakunzi

Written by admin2

RMC discuss the new media law with Rwandan police

On this 7th August 2014, at Rwanda National police headquarter, there happened a consultative meeting of Rwanda media commission/self regulatory body with Rwandan national police’s Criminal investigation department with an objective of explaining Rwandan media law to police, to build a strong partnership and talk about other issues related to Rwandan media.

RMC Chairman during presentation

RMC Chairman during presentation

Fred Muvunyi, the Chairman of Rwanda media commission explained the recent Rwanda media law, RMC mandate and he emphasized on a good partnership of Rwandan Police and Rwandan journalists,

One of the policemen who were in the meeting said that this consultative meeting was helpful to them because it helped in making the attendees to have a clear understanding on how RMC works.

Fred Muvunyi explains the RMC responsibilities said that the police is a key partner in institutionalizing media self-regulation in Rwanda.

Fred Muvunyi, the RMC chairman, explained the main role of a journalist Supt. Jean Marie Vianney Ndushabandi said that this meeting helped the police to know RMC and it reinforced the partnership of RMC with police.

Participants during meeting

Participants during meeting

Supt Jean Marie Vianney Ndushabandi participated in this meeting (the first from right).

Supt Jean Marie Vianney Ndushabandi participated in this meeting (the first from right).

0
Written by admin2

Hakim Abdallah KABUNGYA Vs NGENDAHIMANA Samuel

In this case, IZUBE RIRASHE newspaper wrote a story about how long distance truck drivers sexually exploit young girls by driving with them along long routes, including trips to Tanzania. In this particular r article, a photograph of Hakim Abdalah with two girls seemingly entering his truck was used. In his complaint, Hakim Abdalah argued that the photograph wrongly portrayed his as exploiting the two girls, yet the girls were his step-daughters whom he was taking to Tanzania to meet their mother. Hakim abdallah argued that as a result of the story and the photograph, he had been dismissed from his job, and therefore demanded compensation for lost income. RMC investigated the case and found out that the girls the journalist used as sources in his story were not the girls that appeared in the photograph. He admitted having used a wrong photograph.

Outcome: The Ethics committee ordered the journalist to give a correction of the article and apologize to the complainant. However, the committee declined to order compensation for lost income for two reasons. The first being that Hakim Abdallah’s dismissal was a result of accumulated disciplinary issues, and not only because the newspaper story. Secondly, the committee ruled that it did not have the mandate to order damages.

 

Written by admin2

KWIZERA Sandra Vs INGEZI Newspaper

 

 

In this case of September 2013, the complainant claimed malicious and false story regarding a bakery in which she has interests. The article has claimed that the bakery was selling rotten bread, which the complainant denied. Although the journalist claimed to have evidence to back his story, including pictures as well as witnesses. He could not produce evidence to back his article.

Outcome: The Ethics Committee ordered the journalist to make a correction of the article.

Written by admin2

Me.MFASHINGABO Amiable Vs RWANDA TODAY

 

 

This case was reported on December 13, 2013 in which a lawyer acting on behalf of his client complainted about a wrong photograph used in Rwanda Today in reference to his client. Although a correction had been made, the lawyer wanted damages to be paid to his client.

Outcome: The Ethics Committee ruled that awarding damages was not within their mandate.

Written by admin2

CICO Vs GASABO NEWSPAPER

 

 

This case was recorded on July 22, 2013, in which a complaint was addressed to Gasabo Newspaper about an article published in the newspaper in which the complainant wanted a correction. Although the complaint was not addressed directly to RMC, the complainant furnished RMC with a copy of the particulars of the complaint.

Outcome: RMC advised Gasabo newspaper to make the correction as requested by the complainant.

Written by admin2

TWAGIRAYEZU JEAN BOSCO Vs GICUMBI DISTRICT MANAGEMENT

 

 

In this case registered on December 8, 2013, Twagirayezu Jean Bosco of RADIO FLASH complained of harassment by the Gicumbi district Mayor and Police. He claimed the harassment started as a result of different stories he ran about reported cases of death in the district. The harassment, according to the complainant, included threats of being stuffed in a hole and poisoning. Mr. Twagirayezu alleged that he was arrested and kidnapped by the Gicumbi District Police Commander at the apparent instigation of the Gicumbi Mayor. Investigations were conducted by the Ethics Committee and all sides were heard. In addition, investigations about the veracity of the statements of the parties to the conflict were conducted by officials from the RMC secretariat.

Outcome: Having listened to all parties, the Ethics Committee decided to condemn the acts of the Mayor towards the journalist.

Written by admin2

WEREGEMERE Princess & TUYISENGYE Germaine Vs The KIGALI SUN

The complaints had issues with photographs that was taken at a concert and used on two pages in the Kigali Sun magazine. As per procedure, the complainants were asked to provide a copy of the photo in question but they could not.
Outcome: The complainants withdrew the case because they could not produce the photo in question for their case to proceed.

Written by admin2

WEREGEMERE Princess & TUYISENGYE Germaine Vs The KIGALI SUN

The complaints had issues with photographs that was taken at a concert and used on two pages in the Kigali Sun magazine. As per procedure, the complainants were asked to provide a copy of the photo in question but they could not.
Outcome: The complainants withdrew the case because they could not produce the photo in question for their case to proceed.

Written by admin2

RUGEYO JEAN Vs IGIHE.com

In this case registered by on December 5, 2013, Rugeyo Jean, a lawyer of a complainant argued that a photo of MUNENE Natasha Michelle, daughter of the complainant, carried in a TIGO advert on IGIHE.com was illegal because the news website did not have a contract with the complainant to use his daughter’s image in advertisements. Upon investigation by the ethics committee, it was found that although there was an initial contract between TIGO and the complainant to use his daughter’s image in advertising TIGO products, it has expired in August 2013. However, TIGO had a three year contract with IGIHE.com starting 2012, to advertise TIGO products on their website, based on advert materials submitted by TIGO. This implied that it was the primary responsibility of TIGO, not IGIHE.com, to ensure that the materials it submitted to IGIHE.com within the terms of their advertising contract, were legally tenable.

Outcome: The ethics committee decided to advise the complainant to solve the confusion over contracts with TIGO.

1 15 16 17 18